در نشست دانشگاه و ستاد مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت؛ بررسی طرح‌های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در زمینه مواد مخدر

به گزارش روابط همومی واحد تبریز، حسن رسولی سقای معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در جلسه

ادامه