تجمع اعتراض آمیز دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

تجمع اعتراض آمیز دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به اقدامات نا بخردانه رییس جمهور آمریکا در پی دستور انتقال

ادامه