نشست صمیمی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان با دبیران تشکل ها و کانون های دانشجویی

دبیران تشکل ها و کانون های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز با مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در این

ادامه