نشریه های مکتوب

امروزه رسانه ها نقشی اساسی در جهت دهی و افکار عمومی بر عهده دارند. حال در صورتی که این رسانه با خصلت دانشگاهی و دانشجویی نیز همراه شود طبیعتا نقش آن افزایش پیدا کرده و حائز اهمیت خواهد بود .
رسانه ها و نشریات دانشجویی به عنوان یک وسیله نیرومند ارتباط جمعی به شمار می روند و فعالان رسانه ای ارزشی در این حوزهه نیز به مشابه یک سرمایه عظیم انسانی می باشند که در عرصه دانشگاه اه به عنوان نمادی از یک جامعه کوچک نقش بسزایی در انعکاس عقاید و خط و مشی های فکری دانشجویان بر عهده دارند .
رسانه های دانشجویی آن دسته از رسانه ها هستند که شامل قواعد حاکم بر نشریات مطابق دستور العمل اجرایی و ضوابط ناظر بر فعالییت نشریات دانشگاهی می باشند و به سه گروه عمده نشریات مکتوب ،رسانه های دیجیتال و نشریات مکتوب غیر قانونی قابل تقسیم می باشند. عمده تمرکز در رسانه های دانشجویی معطوف به آن دسته از رسانه ها است که جهت یا فعالییت آن ها سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و مذهبی است . نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان آذر بایجان شرقی در راستای تشویق و ترغیب دانشجویان به انجام فعالیت های گروهی و استعداد یابی جوانان مستعد در این عرصه تا کنون به چاپ نشریه سلام ، برگزاری کلاس های خبرنگاری و مستند سازی ، دوره های آشنایی رسانه ، کلاس های آموزش نرم افزار های طراحی و صفحه آرایی مبادرت ورزیده است .