ماه مهربانی

امتحان الهی در حقیقت یک گام به سوی مقصد است

رهبر انقلاب:امتحان الهی برای این نیست که خدا ما را بشناسد

ببیند ما در چه وزنی، در چه حدی هستیم،

خود امتحان در حقیقت یک گام به سوی مقصد است

من و شما که امتحان می شویم، معنایش این است که اگر توانستیم از این شدت

و از این محنت عبور کنیم، وضع جدیدی ، حیات جدیدی، مرحله جدیدی را به دست می آوریم

۸۹/۸/۲۶

پاسخی بگذارید