شورای مشورتی دانشجویان

به منظور بهره گیری از ظرفیتهای علمی، فرهنگی و سیاسی دانشجویان و توسعه فعالیتهای دانشجویی که همواره با شور و نشاط همراه و با نگاه آرمانی و امید به آینده آمیخته است و نیز در راستای رشد و ارتقاء معارف دینی و آگاهی و بینش سیاسی در محیط دانشگاه که از وظایف اصلی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها است.
دفاتر نهاد شورایی با نام شورای مشورتی دانشجویان را تشکیل داده [و در صورت وجود چنین شوراهایی آن را تقویت خواهند نمود] و در جهت اهداف ذیل از آن بهره خواهند گرفت.

ماده ۱  اهداف
بهره برداری از دیدگاهها و نقطه نظرات دانشجویان.
افزایش حساسیت و انگیزه نسبت به مسایل فکری، فرهنگی و سیاسی در دانشگاهها و اهمیت پرداختن به آن.
افزایش مشارکت دانشجویان در حوزههای فکری، فرهنگی و سیاسی.

وظایف شورا
بررسی نیازهای فکری، فرهنگی و سیاسی دانشجویان.
شناسایی جریانات فکری و سیاسی موجود و میزان و چگونگی فعالیتها و تأثیرگذاری آنان در دانشگاه.
اولویت بندی نیازهای دانشجویان.
۴- تبادل نظر در اجرایی شدن مأموریتهای نهاد در دانشگاه